Doe NU mee met ons #1 LIVE ondernemersevent, het ELITE BUSINESS SEMINAR.

Refund and return policy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.ndba.be. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Nicolas De Bruyn Academy BV met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Nicolas De Bruyn Academy BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Nicolas De Bruyn Academy BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Nicolas De Bruyn Academy BV via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. De aangekochte tickets geven recht op een eenmalige toegang op de data vermeld op het ticket tot het evenement. Het ticket dient als toegangsbewijs en zal niet terugbetaald of geruild kunnen worden. Nicolas De Bruyn Academy BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Nicolas De Bruyn Academy BV links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Nicolas De Bruyn Academy BV worden aanbevolen. Nicolas De Bruyn Academy BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Nicolas De Bruyn Academy BVniet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Nicolas De Bruyn Academy BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nicolas De Bruyn Academy BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De algemene voorwaarden gelden voor alle voorstellen, offertes, deelnameformulieren, facturen, opdrachten en evaluatieformulieren. Afwijkingen hierop kunnen enkel mits uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijk toestemming van een wettelijke volmachthouder van de Nicolas De Bruyn Academy bvba (hierna ‘NDBA’). De algemene voorwaarden van NDBA hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen hierop zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van NDBA.
 2. De overeenkomst komt definitief en onherroepelijk tot stand door ondertekening van het deelnameformulier. Aansluitend op de ondertekening van het deelnameformulier zal ook onmiddellijk de factuur worden opgemaakt. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen van NDBA betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het volgende verschuldigd zijn: een conventionele verwijlinterest van 1%/maand op het factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en onverminderd het recht van NDBA haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.
 3. De opleidingsdata worden opgegeven bij benadering en zijn niet bindend voor NDBA. Mochten de overeengekomen opleidingsdata niet nagekomen kunnen worden, welke ook de oorzaak van de vertraging, zal dit geen recht geven tot annulatie van de bestelling door de klant of tot een schadevergoeding voor de klant van welke aard dan ook.
 4. Wanneer een deelnemer zich inschrijft voor een (cyclus van) opleiding(en), zal hij binnen de 14 dagen ook de data doorgeven wanneer hij de (verschillende) opleiding(en) zal volgen, voor zover dit nog niet gebeurd is bij inschrijving (wat gebruikelijk is). Uiteraard dient de deelnemer zijn keuze te maken uit de data die ter beschikking worden gesteld door NDBA. Wanneer de deelnemer geen data doorgeeft binnen de 30 dagen na ingebrekestelling (per mail of post) door NDBA, geldt dit niet als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de deelnemer/klant. In dergelijk geval zal NDBA het recht hebben om de data van de gehele cyclus zelf in te vullen. De volledige cyclus mag door de deelnemer maximaal gespreid worden over een termijn van 1,5 jaar voor alle opleidingen m.u.v. de “Almighty” cyclus die over 2 jaar gespreid kan worden, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. Indien gebruik gemaakt wordt van de subsidies in de KMO Portefeuille, heeft de op dat moment van toepassing zijnde KMO-portefeuille regelgeving voorrang.
 5. Bij verhindering mag de deelnemer mits geldige reden:

– zich eenmalig laten vervangen door een andere persoon (m.u.v. de opleiding BEO Exclusive of een persoonsgebonden actie). Het recht zich te laten vervangen vervalt volledig wanneer gebruik wordt gemaakt van de subsidies in het kader van KMO Portefeuille.
– ofwel zijn deelname eenmalig verplaatsen naar een andere datum, voor zover dezelfde opleiding nog wordt aangeboden of niet volgeboekt is. In beide gevallen zal een administratieve vergoeding van € 90 per opleidingsdag worden aangerekend. Bij verplaatsen naar een andere datum zullen ook de kosten die reeds gemaakt werden en niet gerecupereerd worden, worden doorgerekend. Bij annulatie van inschrijvingen en/of opdrachten zijn volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
– 30% van de gefactureerde bedragen (excl. kortingen) wanneer de annulatie meer dan 6 weken voor de datum van de start van de opleiding (of het eerste seminarie i.g.v. een cyclus van opleidingen) of voor internetgerelateerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is. Betalingen die reeds door de klant werden verricht zijn definitief verworven, ook al gebeurd de annulatie meer dan 6 weken voor de datum van de start van de opleiding en/of is het bedrag van de betaling groter dan 30% van de gefactureerde bedragen;
– Wanneer de annulatie gebeurd minder dan 6 weken voor de datum van de start van de opleiding (of het eerste seminarie i.g.v. een cyclus van opleidingen) is 100% van het gefactureerde bedrag verschuldigd. Voor internetgerelateerde producten zal er ook 100% van het gefactureerde bedrag verschuldigd zijn, van zodra er online gegevens, documenten, groeitrajecten gedeeld worden. Verder zal bij annulatie alle materiaal dat reeds door de deelnemer werd ontvangen, binnen de 10 dagen in perfecte staat worden terug bezorgd op de maatschappelijke zetel van NDBA. Wanneer hiervan afgeweken wordt, zal er een administratieve kost van € 190 worden aangerekend.

 1. Wanneer de deelnemer zich inschrijft voor een cyclus zullen er door NDBA met de deelnemer online gegevens, documenten, groeitrajecten gedeeld worden. De informatie op deze manier verkregen kan op geen enkele manier gekopieerd of verspreid worden door de deelnemer. Deze documenten, gegevens en groeitrajecten worden pas verstrekt na volledige betaling van de factuur en is 2 jaar geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het niet voorhanden zijn van de online documenten, gegevens en groeitrajecten, om welke reden ook, geeft de deelnemer/klant geen recht de bestelling te annuleren of geeft de deelnemer/klant geen recht op een schadevergoeding van welke aard dan ook. Bij annulatie van de cyclus zal de toegang tot de online gegevens, documenten en groeitrajecten onmiddellijk stopgezet worden.
 2. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief worden overgemaakt aan NDBA.
 3. De deelnemer is door ondertekening van het deelnameformulier akkoord met het feit dat op de opleiding beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt. Deze kunnen door NDBA gebruikt worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via o.a. website van NDBA, sociale media en door de verkoop van o.a. DVD’s en internetgerelateerde producten. Wanneer het geïndividualiseerde beelden van de deelnemer betreffen, heeft deze steeds het recht deze beelden te raadplegen, en zich eventueel te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. De specifieke algemene voorwaarden omtrent de verwerking en gebruik van de persoonsgegevens worden weergegeven als bijlage aan deze algemene voorwaarden. Een interview gegeven door de deelnemer over zijn ervaringen in en rond de opleiding wordt aanzien als impliciete instemming om de beelden voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 4. NDBA is een erkende dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille onder het nummer DV.O222761. De deelnemer of opdrachtgever zal zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van subsidies vanwege de overheid en zal alle KMO- portefeuille wettelijke vereisten naleven. NDBA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de KMO- portefeuille vereisten door de deelnemer of opdrachtgever. Wanneer NDBA hierdoor kosten oploopt zullen ten laste van de deelnemer of opdrachtgever vallen. Mochten er geen subsidies vanwege de overheid van toepassing zijn, kan dit in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulatie of niet betaling van de inschrijving.
 5. Tijdens en na de samenwerking (max. 3j na laatste contact met NDBA) kan de klant geen personeel van NDBA (of van andere ondernemingen met dezelfde zaakvoerder) overnemen. Wanneer dit toch gebeurt zal een schadevergoeding van min. €47.000 excl. BTW te betalen zijn door de klant aan NDBA.
 6. Voor de specifieke algemene voorwaarden voor het gebruik van internetgerelateerde producten kan u terecht op www.ndba.be.
 7. De opdracht van NDBA wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd.

Wijzigingen
Nicolas De Bruyn Academy BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

0
  0
  Uw winkelwagentje
  Your cart is empty